\/\/£   <3   :..:
sincerely, unmannedship.com & friends

the i h8 index

had enough h8? try the “i <3” index
 
á∩D┌éw Kêèñ
mîçhäé└ $å√ågê
Kïm ⌡º∩g i└
ßì└└ÿ mí┼çHΣ└└
¢H┌î$┼iªñ Må╒ià
Wá┌┌eπ ⌡Σƒ╒$
 
 

home | blog | “i h8” index | “i <3” index | zoomie thanks @ ypass.net for the nifty english -> k-rad converter [l33t level 9] i‘ve been using for text-links on “i <3” & “i h8”